Ons beleid

Het beleid van ASC’91 met betrekking tot een prettige en veilige sportomgeving.

Als bestuur van ASC’91 willen wij ervoor zorgen dat onze leden in een veilige en prettige omgeving hun hobby kunnen uitoefenen. Daarbij horen maatregelen die ertoe leiden om zowel discriminatie als seksuele intimidatie in elke mogelijke vorm binnen onze vereniging te voorkomen.

Om dit te bereiken hebben we samen met de leden een breed gedragen gedragsreglement opgesteld voor zowel de begeleiders als voor de reguliere leden. Daarnaast is er ook een vertrouwenspersoon binnen onze vereniging benoemd.

De begeleiders dienen een intentieverklaring te ondertekenen. Voor (toekomstige) begeleiders van de jeugd wordt Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. De intentieverklaring kunt u hier downloaden.

Gedragsregels begeleiders ASC’91

 • Begeleiders zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leden van onze vereniging zich prettig en veilig voelen;
 • Begeleiders benaderen de leden op een manier die op geen enkele wijze leden in hun waardigheid zou kunnen aantasten;
 • Begeleiders onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de leden; hieronder worden ook verstaan aanrakingen en opmerkingen die als seksueel getint ervaren zouden kunnen worden,
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en jeugdige sporters tot zestien jaar zijn onder geen enkel beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Begeleiders gaan tijdens trainingen, wedstrijden en reizen respectvol om met de leden en met de ruimtes waarin sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, doucheruimtes, etc.
 • Begeleiders hebben de plicht de leden te beschermen tegen schade en (machts)misbruik en zullen er actief op toezien dat de gedragsregels worden nageleefd door iedereen binnen onze vereniging. Indien een begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met onze regels zal zij/hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleiders in de geest hiervan te handelen.
 • Leden die zich binnen de vereniging niet veilig en/of niet respectvol behandeld voelen kunnen zich wenden tot de eigen coach, trainer en /of de vertrouwenspersoon van de vereniging, te weten: Britt de Ruiter, telefoonnummer: 06-45385540
 • Het bestuur zal elke melding van overtreding van onze gedragsregels zeer serieus nemen en gepaste maatregelen treffen die tot oplossing en voorkoming van herhaling kunnen leiden.

Gedragsregels leden ASC’91

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.